ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ
PODMÍNKY SLUŽEB


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto zvláštní obchodní podmínky (dále jen „Zvláštní obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi společností Moovido s.r.o., se sídlem Přemyslovská 28, 130 00 Praha, IČO: 07006721, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 292894 (dále jen „Provozovatel“) a Zákazníkem.
 2. Tyto Zvláštní obchodní podmínky se použijí v případě, že si Zákazník zvolí některou službu poskytovanou Provozovatelem v rámci balíčku nebo jednotlivě (dále jen „Služba“).
 3. Ostatní vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Zákazníkem, neupravená v těchto Zvláštních obchodních podmínkách, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami a Smlouvou o poskytovaných službách.

II. SLUŽBY

 1. Moovido Manager
  1. Na základě uzavřené Smlouvy o poskytovaných službách a zvolení Služby poskytne Provozovatel Zákazníkovi službu Moovido Manager.
  2. Moovido Manager je webové rozhraní, které představuje hlavní prostředek komunikace Provozovatele a Zákazníka.
  3. Prostřednictvím Služby Zákazník objednává Služby, spravuje Služby související s nemovitostí, komunikuje s Provozovatelem, sdílí a stahuje dokumenty, užívá kalendář.
  4. Konkrétní obsah Služby je odvozen od konkrétních Služeb, které si Zákazník zvolí, které jsou blíže popsané dále.
 2. Moovido Services
  1. Na základě uzavřené Smlouvy o poskytovaných službách a zvolení Služby poskytne Provozovatel Zákazníkovi službu Moovido Services v rozsahu, definovaném zvoleným balíčkem služeb.
  2. Moovido Services zahrnuje níže uvedené Služby. Konkrétní rozsah služby Moovido Services je definován v konkrétním balíčku služeb, jak je uvedeno v ceníku https://www.moovido.cz/cs/cenik_sluzeb_moovido
   A. Osobní konzultace s Moovido expertem
   B. Podpora Moovido experta
   C. Statistiky návštěvnosti inzerce
   D. Prověření zájemců o prohlídku
   E. Plánování prohlídek
   F. Zpětná vazba z prohlídek
  3. A. Osobní konzultace s Moovido expertem
   1. Obsahem Služby je konzultace Zákazníka s Moovido expertem na adrese nemovitosti nebo na jiném domluveném místě. Moovido expert provede prohlídku nemovitosti, navrhne Klientovi, jaké z poskytovaných služeb jsou pro něj nejvhodnější, vysvětlí Klientovi proces prodeje nemovitosti a zodpoví jeho dotazy.
   2. Časový rozsah osobní konzultace nepřesáhne 60 minut.
   3. Zákazník může ve výjimečných případech z objektivních důvodů zrušit domluvený termín nejpozději do 16:00 předcházejícího dne. V takovém případě bude domluven nový termín. V případě opakovaného zrušení termínu Zákazníkem, nebo neposkytnutí součinnosti k poskytnutí služby, nebo nezvolení termínu služby, ani přes výzvu elektronickou poštou, povinnost poskytnout Službu zaniká. Uhrazená cena se nevrací.
   4. Výstupem Služby v případě, že osobní konzultace proběhne na adrese nemovitosti, jsou dokumenty ve formě PDF (a) analýza tržní ceny (ATC), (b) report „Jak připravit nemovitost k prodeji“, (c) „Osobní plán prodeje“. Uvedené dokumenty Provozovatel poskytne Zákazníkovi prostřednictvím služby Moovido Manager.
  4. B. Podpora Moovido experta
   1. Obsahem Služby je možnost konzultace Zákazníka s Moovido expertem telefonicky nebo přes e-mail. Moovido expert vysvětlí Klientovi proces prodeje nemovitosti, poradí mu, jak pracovat v Moovido Manageru a zodpoví případné dotazy.
   2. Dostupnost Moovido experta pro tuto Službu se řídí údaji uvedenými na stránce Kontakt https://www.moovido.cz/cs/moovido_kontakt
  5. C. Statistiky návštěvnosti inzerce
   1. Obsahem Služby jsou pravidelné reporty ohledně návštěvnosti inzerátů Zákazníka umístěných na realitních serverech
   2. Výstupem Služby je graf představující statistiku návštěvnosti inzerátů Zákazníka na realitních serverech, který provozovatel poskytne zákazníkovi prostřednictvím služby Moovido Manager.
   3. Graf ukazuje počet zobrazení inzerátu vybrané nemovitosti po dnech pro dané období. Zohledňuje přitom pouze realitní portály, které nabízejí statistiky návštěvnosti. Statistiky dodávané jednotlivými portály se mohou aktualizovat až s třídenním zpožděním.
   4. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel neodpovídá za správnost statistických dat, neboť se jedná o data přebíraná od realitních serverů.
  6. D. Prověření zájemců o prohlídku
   1. Obsahem Služby je komunikace Provozovatele se zájemci o nemovitost Zákazníka, kteří reagují na inzeráty. Provozovatel sděluje zájemcům základní informace o nemovitosti poskytnuté od Zákazníka, zjišťuje informace o zájemci a zda je zájemce vážným a relevantním zájemcem pro plánování prohlídky nemovitosti
   2. Provozovatel nepřezkoumává pravdivost a správnost informací poskytnutých zájemcem. Výsledné prověření zájemce vychází z informací a odpovědí poskytnutých zájemcem.
   3. Výstupem Služby je naplánování prohlídky s prověřenými zájemci.
  7. E. Plánování prohlídek
   1. Obsahem Služby je dojednání termínu prohlídky nemovitosti mezi relevantním zájemcem a Zákazníkem.
   2. Provozovatel neodpovídá za zrušení domluveného termínu zájemcem.
   3. Výstupem služby je sjednaný termín prohlídky, který Provozovatel vkládá uživateli do Moovido kalendáře a zasílá informaci o prohlídce klientovi ve formě SMS.
  8. F. Zpětná vazba z prohlídek
   1. Obsahem služby je po provedení prohlídky kontaktování zájemce Provozovatelem a zjišťování jeho názoru a zájmu ohledně nemovitosti.
   2. Provozovatel zjištěné informace předává Zákazníkovi ve lhůtě přiměřené ke kontaktování zájemce. Provozovatel není odpovědný v případě, že zájemce je nekontaktní (Provozovatel kontaktuje zájemce 2x) nebo poskytne nepravdivé nebo neúplné informace.
   3. Výstupem Služby jsou informace zjištěné od zájemce ve formě PDF, které Provozovatel poskytne Zákazníkovi prostřednictvím služby Moovido Manager.
 3. Právní prověření nemovitosti
  1. Na základě uzavřené Smlouvy o poskytovaných službách a zvolení Služby Provozovatel zajistí pro zákazníka základní právní informace ohledně nemovitosti, vyplývající z katastru nemovitostí – zejména identifikaci předmětu prodeje, vlastnické právo, omezení vlastnického práva, existenci předkupního práva, omezení vyplývající ze stanov bytového družstva v případě družstevního vlastnictví.
  2. Služba také zahrnuje služby: Zajištění dokladu o nabytí a Zajištění listu vlastnictví.
  3. Provozovatel při poskytování služby vychází z údajů, které jsou veřejně dostupné a z údajů, které uvede zákazník. Zákazník je povinen poskytnout součinnost Provozovateli při zajišťování údajů ohledně nemovitosti.
  4. Výstupem služby je standardizovaný formulář obsahující zjištěné údaje ve formě PDF, který provozovatel poskytne zákazníkovi prostřednictvím služby Moovido Manager.
 4. Zajištění dokladu o nabytí
  1. Na základě uzavřené Smlouvy o poskytovaných službách a zvolení Služby Provozovatel zajistí pro Zákazníka nabývací titul současného vlastníka nemovitosti nepřesahující 10 stran.
  2. V případě, že rozsah nabývacího titulu přesahuje 10 stran, Provozovatel poskytování služby pozastaví a sdělí zákazníkovi potřebný doplatek, který činí 50 Kč za každou stranu přesahující 10 stran. V případě úhrady doplatku bude služba poskytnuta. V případě nezaplacení doplatku Zákazníkem povinnost poskytnout Službu zaniká. V případě, že byla Služba objednána jednotlivě, Provozovatel vrátí Zákazníkovi uhrazenou cenu. V případě, že Služba byla objednána jako součást balíčku, uhrazená cena se nevrací.
  3. Provozovatel při poskytování služby vychází z veřejně přístupných seznamů a rejstříků. Zákazník je povinen poskytnout součinnost Provozovateli při zajišťování údajů ohledně nemovitosti.
  4. V případě, že nabývací titul se ve veřejně dostupných seznamech nebo rejstřících nenachází, sdělí to Provozovatel Zákazníkovi a povinnost poskytnout Službu zaniká. V případě, že byla Služba objednána jednotlivě, Provozovatel vrátí Zákazníkovi uhrazenou cenu. V případě, že Služba byla objednána jako součást balíčku, uhrazená cena se nevrací.
  5. Výstupem služby je kopie nabývacího titulu ve formě PDF s digitálním podpisem, který provozovatel poskytne zákazníkovi prostřednictvím služby Moovido Manager.
 5. Zajištění listu vlastnictví
  1. Na základě uzavřené Smlouvy o poskytovaných službách a zvolení Služby Provozovatel zajistí pro Zákazníka výpis z listu vlastnictví nemovitosti.
  2. Obsahem služby je zajištění pouze jednoho listu vlastnictví. V případě zájmu o více listů vlastnictví je potřeba objednat Službu v odpovídajícím počtu.
   1. Jedná-li se o bytovou jednotku, Provozovatel zajišťuje list vlastnictví, na kterém je v katastru nemovitostí zapsána bytová jednotka, jejíž číslo Zákazník uvedl v Moovido Manageru.
   2. Jedná-li se o dům, Provozovatel zajišťuje list vlastnictví, na kterém je zapsána konkrétní budova, jejíž číslo popisné Zákazník uvedl v Moovido Manageru.
   3. Jedná-li se o pozemek, Provozovatel zajišťuje list vlastnictví, na kterém je zapsán konkrétní pozemek, jehož parcelní číslo Zákazník uvedl v Moovido Manageru.
  3. Provozovatel vychází z údajů poskytnutých Zákazníkem.
  4. Výstupem služby je kopie výpisu z listu vlastnictví ve formě PDF, nebo elektronická verze výpisu z listu vlastnictví s digitálním podpisem ve formě PDF, který provozovatel poskytne zákazníkovi prostřednictvím služby Moovido Manager.
 6. Zajištění průkazu energetické náročnosti budovy – PENB
  1. Na základě uzavřené Smlouvy o poskytovaných službách a zvolení Služby zajištění průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) Provozovatel zajistí pro Zákazníka dodavatele služby průkazu energetické náročnosti budovy (PENB).
  2. Obsahem služby je předání kontaktu na Zákazníka dodavateli PENB. Cenu PENB a termín zhotovení PENB si dojednávají Zákazník s dodavatelem samostatně. S předáním kontaktu Zákazník výběrem Služby souhlasí.
  3. Dojednanou cenu za vyhotovení PENB hradí Zákazník na účet Provozovatele. Po úhradě ceny za PENB a vyhotovení PENB je poskytnut Zákazníkovi
  4. Výstupem služby je kopie PENB ve formě PDF, který Provozovatel poskytne zákazníkovi prostřednictvím služby Moovido Manager. Originál PENB zašle Provozovatel poštovní přepravou na poskytnutou adresu.
 7. Drobné úpravy na pozemku
  1. Službu je možné objednat pouze při prodeji pozemku
  2. Na základě uzavřené Smlouvy o poskytovaných službách a zvolení Služby Provozovatel zajistí pro Zákazníka dodavatele služby drobných úprav na pozemku.
  3. Obsahem služby je předání kontaktu na Zákazníka dodavateli drobných úprav na pozemku, spolu s adresou pozemku. Cenu drobných úprav na pozemku a termín zhotovení si dojednávají Zákazník s dodavatelem samostatně. S předáním kontaktu Zákazník výběrem Služby souhlasí.
  4. V případně nepříznivých klimatických podmínek může Provozovatel nebo dodavatel termín drobných úprav na pozemku zrušit a domluvit se se Zákazníkem na jiném termínu. Zákazník může domluvený termín 1x stornovat, a to nejpozději do 16:00 předcházejícího dne. V případě opakovaného zrušení termínu Zákazníkem, nebo neposkytnutí součinnosti k poskytnutí služby, nebo nezvolení termínu služby ani přes výzvu elektronickou poštou, povinnost poskytnout Službu zaniká. Případná uhrazená cena se nevrací.
  5. Dojednanou cenu za drobné úpravy na pozemku hradí Zákazník na účet Provozovatele.
  6. Výstupem služby je realizace úprav na pozemku a protokol o realizaci služby ve formátu PDF, který Provozovatel poskytne zákazníkovi prostřednictvím služby Moovido Manager.
 8. Úklid interiéru
  1. Na základě uzavřené Smlouvy o poskytovaných službách a zvolení Služby Provozovatel zajistí pro Zákazníka dodavatele služby úklidu interiéru.
  2. Obsahem služby je předání kontaktu na Zákazníka dodavateli úklidu interiéru. Rozsah úklidu je stanoven formulářem „Protokol o provedení služby – Úklid interiéru“. S předáním kontaktu Zákazník výběrem Služby souhlasí.
  3. Zákazník může ve výjimečných případech z objektivních důvodů zrušit domluvený termín nejpozději do 16:00 předcházejícího dne. V takovém případě bude domluven nový termín. V případě zrušení termínu zákazníkem po uplynutí nejzazší lhůty pro zrušení Služby, nebo neumožnění poskytnutí Služby, povinnost poskytnout Službu zaniká. Případná uhrazená cena se nevrací.
  4. Provedení úklidu nad rámec Protokolu o úklidu si sjednává Zákazník rozsah, termín a doplatek s dodavatelem samostatně.
  5. Výstupem služby je realizace úklidu a protokol o realizaci služby ve formátu PDF, který Provozovatel poskytne zákazníkovi prostřednictvím služby Moovido Manager.
 9. Homestaging
  1. Na základě uzavřené Smlouvy o poskytovaných službách a zvolení Služby Provozovatel zajistí pro Zákazníka dodavatele služby homestagingu.
  2. Obsahem služby je zajištění termínu provedení služby u dodavatele podle možností Zákazníka. Služba homestaging představuje aranžování interiéru nemovitosti za účelem pro nafocení neutrálních fotografií.
  3. Klient bere na vědomí, že Služba homestaging nenahrazuje úklid nemovitosti a přípravu nemovitosti k prodeji, dodavatel Služby není povinen přemisťovat předměty v nemovitosti.
  4. Časový rozsah služby homestaging nepřesáhne u bytu 60 minut a u domu 90 minut
  5. Zákazník může ve výjimečných případech z objektivních důvodů zrušit domluvený termín nejpozději do 16:00 předcházejícího dne. V takovém případě bude domluven nový termín. V případě opakovaného zrušení termínu Zákazníkem, nebo neposkytnutí součinnosti k poskytnutí služby, nebo nezvolení termínu služby ani přes výzvu elektronickou poštou, povinnost poskytnout Službu zaniká. Uhrazená cena se nevrací.
  6. Výstupem služby je realizace homestagingu a protokol o realizaci služby ve formátu PDF, který Provozovatel poskytne zákazníkovi prostřednictvím služby Moovido Manager.
 10. Profesionální fotografie
  1. Na základě uzavřené Smlouvy o poskytovaných službách a zvolení Služby Provozovatel zajistí pro Zákazníka dodavatele služby profesionální fotografie.
  2. Obsahem služby je zajištění termínu provedení služby u dodavatele podle možností Zákazníka. Rozsah služby je stanoven podle vyplněného formuláře „Protokol o provedení služby – Profesionální fotografie“, kde jsou definovány jednotlivé záběry.
  3. Časový rozsah Služby nepřesáhne u bytu 30 minut a u domu 45 minut.
  4. Fotografie budou ve formátu JPG, barevný prostor RGB, minimální rozlišení fotografií 1200x800 pixelů, 72 dpi, optimalizované pro export na realitní servery. Bude provedena základní úprava fotografií – světlost, ořez, kontrast, nikoliv však retuše.
  5. Zákazník může ve výjimečných případech z objektivních důvodů zrušit domluvený termín nejpozději do 16:00 předcházejícího dne. V takovém případě bude domluven nový termín. V případě opakovaného zrušení termínu Zákazníkem, nebo neposkytnutí součinnosti k poskytnutí služby, nebo nezvolení termínu služby, ani přes výzvu elektronickou poštou, povinnost poskytnout Službu zaniká. Uhrazená cena se nevrací.
  6. Výstupem služby je protokol o realizaci služby ve formátu PDF, a fotografie nemovitosti, které Provozovatel poskytne zákazníkovi prostřednictvím služby Moovido Manager do 3 pracovních dnů od pořízení fotografií.
 11. Schématický půdorys
  1. Na základě uzavřené Smlouvy o poskytovaných službách a zvolení Služby Provozovatel zajistí pro Zákazníka dodavatele služby schématický půdorys.
  2. Obsahem služby je zajištění schématického půdorysu nemovitosti určený pro inzerci, který odpovídá vzorovému provedení.
  3. Provozovatel a dodavatel při poskytování služby vychází z údajů poskytnutých Zákazníkem, zejména ze stavebních plánů s kótami poskytnutých Zákazníkem. V případě, že klient nedodá stavební plány s kótami ani po druhé výzvě Provozovatele, povinnost poskytnout Službu zaniká. Uhrazená cena se nevrací.
  4. Výstupem služby je schématický půdorys ve formátu PDF, který Provozovatel poskytne zákazníkovi prostřednictvím služby Moovido Manager do 3 pracovních dnů od poskytnutí potřebných podkladů Zákazníkem.
 12. Schématický půdorys včetně zaměření nemovitostí
  1. Na základě uzavřené Smlouvy o poskytovaných službách a zvolení Služby Provozovatel zajistí pro Zákazníka dodavatele služby schématický půdorys včetně zaměření nemovitostí.
  2. Obsahem služby je zajištění schématického půdorysu včetně zaměření nemovitosti pro vytvoření půdorysu určeného pro inzerci, který odpovídá vzorovému provedení a zajištění termínu provedení služby u dodavatele podle možností Zákazníka. Provozovatel naměřené údaje Zákazníkovi nepředává.
  3. Provozovatel a dodavatel při poskytování služby vychází z údajů poskytnutých Zákazníkem. Zákazník musí umožnit součinnost, zejména zpřístupnit nemovitost k zaměření
  4. Zákazník může ve výjimečných případech z objektivních důvodů zrušit domluvený termín nejpozději do 16:00 předcházejícího dne. V takovém případě bude domluven nový termín. V případě opakovaného zrušení termínu Zákazníkem, nebo neposkytnutí součinnosti k poskytnutí služby, nebo nezvolení termínu služby ani přes výzvu elektronickou poštou, povinnost poskytnout Službu zaniká. Uhrazená cena se nevrací.
  5. Výstupem služby je schématický půdorys ve formátu PDF, který Provozovatel poskytne zákazníkovi prostřednictvím služby Moovido Manager do 4 pracovních dnů od poskytnutí potřebných podkladů Zákazníkem.
 13. Profesionální textace inzerátu
  1. Na základě uzavřené Smlouvy o poskytovaných službách a zvolení Služby Provozovatel zajistí pro Zákazníka dodavatele služby profesionální textace inzerátu.
  2. Obsahem služby je zajištění profesionální textace inzerátu.
  3. Dodaná textace inzerátu bude minimálně v rozsahu 500 znaků, maximálně v rozsahu 1500 znaků.
  4. Provozovatel a dodavatel při poskytování služby vychází z údajů poskytnutých Zákazníkem. Zákazník musí umožnit součinnost, zejména sdělit základní parametry nemovitosti a vložit do Moovido Managera minimálně 3 fotografie nemovitosti.
  5. Výstupem služby je text vložený v sekci „Základní parametry nemovitosti“, který Provozovatel poskytne zákazníkovi prostřednictvím služby Moovido Manager a který si Zákazník následně celý nebo jeho část/i vkopíruje do textového pole „Popis nemovitosti pro inzerci“.
  6. Služba nezahrnuje dodatečné úpravy již poskytnutého textu prostřednictvím Moovido Manager.
 14. Online inzerce
  1. Na základě uzavřené Smlouvy o poskytovaných službách a zvolení Služby Provozovatel poskytne Zákazníkovi službu online inzerce.
  2. Obsahem služby je umožnění online inzerce nemovitosti na realitních serverech – Reality.cz, RealityMix, České reality, RealCity, Reality iDnes, SReality, RealHit, viaReality, Realbonus.cz, TopReality.cz
  3. Provozovatel při poskytování služby vychází z údajů poskytnutých Zákazníkem. Zákazník musí zadat základní parametry nemovitosti, popis nemovitosti pro inzerci a vložit do Moovido Manageru minimálně 3 fotografie nemovitosti.
  4. Při aktivaci služby Zákazník volí termín počátku inzerce. Délka inzerce odpovídá počtu objednaných dní. Služba trvá nepřetržitě, zveřejnění inzerátu lze pozastavit, ale služba poběží dál a nebude prodloužena o dny, kdy byla inzerce pozastavena. Službu je možno realizovat po schválení inzerátu Provozovatelem. V případě pozastavení inzerce je nutné pro její spuštění opětovné schválení inzerátu Provozovatelem.
  5. Zákazník může kdykoliv v průběhu inzertního období inzerci ukončit. Pro ukončení musí Zákazník kontaktovat Provozovatele, který následně inzerci na uvedených realitních serverech deaktivuje. Ukončenou inzerci následně již nelze znovu aktivovat a obnovit zveřejnění inzerátu. Zbývající období inzerce nelze využít, povinnost nadále poskytovat Službu zaniká. Uhrazená cena se nevrací.
  6. Pro inzerci, vyplňování parametrů inzerované nemovitosti, pro popis nemovitosti a vkládání fotografií nemovitosti platí následující pravidla. Zákazník je povinen:
   1. uvádět ve formuláři pouze ty údaje, které odpovídají předmětu konkrétní kolonky formuláře
   2. nezadávat do popisu nemovitosti pro inzerci žádné kontaktní informace na osoby, firmy nebo webové stránky
   3. poskytovat pravdivé informace, a to včetně finální ceny nemovitosti, včetně případné zákonné sazby DPH, a i včetně fotodokumentace
   4. zařadit nemovitost do odpovídajícího typu, kategorie a podkategorie nemovitosti, která je v systému pro danou nemovitost stanovena a odpovídající skutečnosti
   5. použít fotodokumentaci, která nesmí obsahovat rušivé textové popisky
   6. objednat službu online inzerce pouze pro nemovitosti, které sám vlastní, nebo nemovitosti, k jejichž nabízení je oprávněn na základě plné moci s příslušnými vlastníky daných nemovitostí
   7. použít fotografie, které nejsou orámované, ilustrační nebo obsahující jakékoliv další zvýrazňující – rušivé – prvky (reklamní plachty, polepené vozidlo) nebo fotografie, které jsou v nestandardním, členitém formátu a podobně
   8. neuveřejňovat zkopírované a neautorizované fotografie
  7. Zákazník je v popisu nemovitosti pro inzerci povinen:
   1. nezveřejňovat verzálkami psaná slova, kromě oficiálních zkratek či názvů
   2. několikanásobně neopakovat slova/fráze, nadměrně nevyužívat interpunkci (tři tečky, násobné vykřičníky), emotikony, HTML značky, URL odkazy, kontaktní údaje, cenu
   3. nepoužívat superlativy a objektivně neposouditelné zmínky o kvalitě, např. „… nejlepší byt …“,
   4. neuvádět tázací, zvolací nebo rozkazovací větu, a dále nic neříkající věty typu „vše, co jste kdy chtěli vědět o…“, „přijďte se podívat…“,
   5. nezveřejňovat obchodní sdělení, reklamu
  8. Za pravdivost a obsah uváděných informací odpovídá Zákazník. Provozovatel není povinen obsah zadávaných nabídek kontrolovat.
  9. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu inzerátu v souladu s právními předpisy České republiky.
  10. Provozovatel je oprávněn odstranit inzerát z inzerce bez náhrady a bez předchozího upozornění. To platí zejména pro inzeráty:
   1. obsahující spekulativní cenu,
   2. obsahující neautorizované fotografie
   3. existuje-li podezření z klamání spotřebitele či jiného jednání, jež by mohlo být v rozporu s dobrými mravy
   4. které jsou v rozporu s podmínkami uvedenými výše
  11. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerci kdykoli pozastavit či ukončit nebo odepřít Zákazníkovi přístup ke službě Online inzerce z důvodu závažného porušení některého ustanovení těchto Zvláštních obchodních podmínek, Všeobecných obchodních podmínek, Smlouvy o poskytovaných službách, anebo z důvodu opakovaného méně závažného porušování těchto dokumentů.
  12. V případě porušení jakýchkoli pravidel, kterými se poskytování služby řídí ze strany Zákazníka, je Zákazníkovi Provozovatelem zaslána elektronickou poštou výzva k nápravě a Provozovatel je oprávněn inzerci Zákazníka pozastavit či ukončit nebo odepřít Zákazníkovi přístup ke službě Online inzerce do doby, než dojde k nápravě. Inzerce se v takovémto případě neprodlužuje o dobu, po kterou byl inzerát pozastaven.
 15. Prémiové umístění inzerce
  1. Na základě uzavřené Smlouvy o poskytovaných službách a zvolení Služby Provozovatel poskytne Zákazníkovi službu Prémiového umístění inzerce.
  2. Službu je možné objednat pouze v případě dříve objednané Online inzerce nebo zároveň s ní. Službu prémiové umístění inzerce však nelze aktivovat ve stejný den, v jakém byla aktivována služba Online inzerce.
  3. Obsahem služby je zajištění prémiového (přednostního) umístění inzerce. Jedno prémiové umístění inzerce přesune inzerát na první pozici ve výpisu inzerátů na všech realitních serverech, které to umožňují. Inzerát zde poté vydrží tak dlouho, dokud někdo jiný nevyužije prémiového umístění inzerce nebo nevloží nový inzerát.
  4. Aktivace služby probíhá zvolením termínu prémiového umístění inzerce v Moovido Manageru v kartě služby Prémiové umístění inzerce
  5. V průběhu jednoho dne může Zákazník posunout inzerát maximálně třikrát.
  6. Zákazník si může zvolit denní dobu dle nabídky, ve kterou bude své inzeráty umisťovat na prémiové pozice.
  7. Zákazník bere na vědomí, že vzhledem ke skutečnosti, že všichni uživatelé realitních serverů mají stejné právo na prémiové umístění svých inzerátů kdykoli během dne, Provozovatel nemůže zaručit určitou minimální dobu, po kterou bude prémiově umístěný inzerát na prvním místě v zobrazování na jednotlivých realitních serverech.
  8. V případě zrušení služby Online inzerce , jak je uvedeno v bodu 14.5, zaniká zároveň nárok Klienta na prémiové umístění inzerátu, pokud bylo prémiové umístění naplánované na období po termínu zrušení inzerce. Povinnost nadále poskytovat Službu zaniká. Uhrazená cena se nevrací.
 16. Prodejní plachta
  1. Na základě uzavřené Smlouvy o poskytovaných službách a zvolení Služby Provozovatel poskytne Zákazníkovi službu Prodejní plachta.
  2. Obsahem služby je vyhotovení prodejní plachty dle náhledu o velikosti cca. 1,8 x 0,8 m na materiálu Frontlite PVC 500 g (nebo vlastnostmi a provedením podobném materiálu) s plastovými oky pro připevnění, spolu s instalačním materiálem (stahovací pásky) a tipy pro instalaci. Prodejní plachtu je možné doručit poštovní nebo dopravní přepravou pouze v rámci České republiky.
  3. Provozovatel neodpovídá za zničení nebo poškození prodejní plachty po předání prodejní plachty zákazníkovi, nebo v případě poštovní přepravy po předání k poštovní přepravě. Provozovatel neodpovídá za poškození plachty běžným užíváním – např. utržení oka, poškození sluncem nebo povětrnostními podmínkami apod.
 17. Vedení prohlídky Moovido expertem
  1. Na základě uzavřené Smlouvy o poskytovaných službách a zvolení Služby Provozovatel poskytne Zákazníkovi službu Vedení prohlídky Moovido expertem.
  2. Službu není možné aktivovat před naplánováním prohlídky.
  3. Obsahem služby je odborné vedení Zákazníka Moovido expertem při provádění prohlídky nemovitosti se stranou kupující, resp. Zájemcem.
  4. Zákazník musí poskytnout součinnost, zejména zpřístupnit nemovitost k provedení prohlídky.
  5. Zákazník může ve výjimečných případech z objektivních důvodů zrušit domluvený termín nejpozději do 16:00 předcházejícího dne. V takovém případě bude domluven nový termín. V případě opakovaného zrušení termínu Zákazníkem, nebo neposkytnutí součinnosti k poskytnutí služby, nebo nezvolení termínu služby ani přes výzvu elektronickou poštou, povinnost poskytnout Službu zaniká. Uhrazená cena se nevrací.
  6. V případě zrušení domluveného termínu ze strany kupujícího, má Zákazník nárok na další termín.
  7. Pokud zákazník ukončí své prodejní aktivity u nemovitosti, pro kterou byla služba objednána (např. kvůli dohodě s kupcem o prodeji, nebo kvůli ukončení prodeje z jiných, zákazníkem daných důvodů), a nevyužije tak službu v objednaném rozsahu (tzn. v počtu objednaných opakování služby), zaniká povinnost nadále poskytovat Službu. Uhrazená cena se nevrací.
 18. Dojednání prodejních podmínek
  1. Na základě uzavřené Smlouvy o poskytovaných službách a zvolení Služby Provozovatel poskytne Zákazníkovi službu Dojednání prodejních podmínek.
  2. Obsahem služby je dojednání prodejních podmínek se zájemcem podle parametrů nastavených Zákazníkem.
  3. Předpokladem poskytnutí služby je poskytnutí součinnosti zákazníkem, poskytnutí základních údajů ohledně nemovitosti, poskytnutí listu vlastnictví a nabývacího titulu prostřednictvím Moovido Manageru.
  4. Prodejní podmínky jsou dojednávány podle parametrů sdělených Zákazníkem prostřednictvím formuláře, obsahující zejména požadovanou prodejní cenu a způsob financování.
  5. Objednání služby Zákazník pověřuje Provozovatele k jednání se zájemcem o koupi nemovitosti.
  6. Služba se považuje za splněnou v případě, že se podaří vyjednat veškeré parametry podle formuláře vyplněného Zákazníkem, nebo je uzavřena rezervační nebo jiná smlouva mezi oběma stranami. Pokud je alespoň v jednom parametru rozpor mezi vyplněným formulářem a podmínkami nabízenými zájemcem, služba splněna nebyla a je možné ji zopakovat s jiným zájemcem.
  7. Nenalezení vhodného zájemce nemá vliv na zaplacení ceny služby.
  8. Výstupem služby je formulář ve formátu PDF, který Provozovatel poskytne zákazníkovi prostřednictvím služby Moovido Manager do 3 pracovních dnů od splnění služby.
 19. Rezervační smlouva s předúschovním účtem
  1. Na základě uzavřené Smlouvy o poskytovaných službách a zvolení Služby bude Zákazníkovi zaslán návrh Rezervační smlouvy a Smlouvy o předúschovním účtu. Rezervační smlouva a Smlouva o předúschovním účtu je zpracována podle údajů, které Zákazník uvedl ve formuláři „Prodejní podmínky“, uloženém v Moovido Manageru. Údaje do formuláře doplňuje a) Zákazník nebo b) v případě, že byla objednána Služba Dojednání prodejních podmínek , tak Provozovatel.
  2. Smlouva o předúschovním účtu slouží k úschově sjednané rezervační zálohy do doby uzavření kupní smlouvy a smlouvy o úschově, kde bude rezervační záloha započtena na kupní cenu za nemovitost. Rezervační záloha bude uschována u Advokáta.
  3. Návrh Rezervační smlouvy a Smlouvy o předúschovním účtu poskytne Provozovatel zákazníkovi prostřednictvím služby Moovido Manager do 3 pracovních dnů od dodání všech požadovaných podkladů.
  4. Výstupem služby jsou Rezervační smlouva a Smlouva o předúschovním účtu.
  5. Služba zahrnuje právní služby advokáta vybraného Provozovatelem se specializací na nemovitostní právo, zapsaného v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou (dále jen „Advokát“), které budou Zákazníkovi poskytnuty na základě Smlouvy o právních službách uzavřené mezi Provozovatelem a Advokátem ve prospěch Zákazníka. Obsahem právních služeb je vypořádání, resp. okomentování případných připomínek kupujícího k obsahu výše uvedených smluv podle žádosti a pokynů Zákazníka v jeho prospěch Advokátem nebo provedení připomínek ve prospěch Zákazníka v případě, že kupující trvá na vlastním vzoru rezervační smlouvy (dále jen „Revize“).
  6. Součástí Služby je také úschova rezervační zálohy na předúschovním účtu.
  7. Ve Službě je zahrnuté jedno kolo Revize včetně následného zapracování do smluv.
  8. Případné další vypořádání, resp. okomentování případných připomínek k obsahu výše uvedených smluv dle žádosti a pokynů Zákazníka v jeho prospěch Advokátem není součástí služby. Zákazník si toto může individuálně doobjednat po dohodě s Provozovatelem.
 20. Kupní smlouva s advokátní úschovou peněz
  1. Na základě uzavřené Smlouvy o poskytovaných službách a zvolení Služby bude pro Zákazníka připravena a zaslána kupní smlouva vyhotovená Advokátem spolu s návrhem na vklad vlastnického práva pro katastr nemovitostí, dále pak úschovní smlouva o úschově financí a listin vyhotovená Advokátem. Finance a listiny budou uschovány u Advokáta
  2. Pro aktivaci služby musí Zákazník mít v Moovido Manageru nahrané dokumenty – list vlastnictví a rezervační smlouvu. V případě, že Zákazník nemá rezervační smlouvu, pak musí mít v Moovido Manageru nahrané dokumenty - nabývací titul, list vlastnictví a formulář Prodejní podmínky.
  3. Návrh Kupní smlouvy a Smlouvy o advokátní úschově peněz poskytne provozovatel Zákazníkovi prostřednictvím služby Moovido Manager do 3 pracovních dnů od dodání všech požadovaných podkladů.
  4. Výstupem služby je Kupní smlouva a Smlouva o advokátní úschově peněz
  5. Služba zahrnuje právní služby advokáta vybraného Provozovatelem se specializací na nemovitostní právo, zapsaného v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou (dále jen „Advokát“), které budou Zákazníkovi poskytnuty na základě Smlouvy o právních službách uzavřené mezi Provozovatelem a Advokátem ve prospěch Zákazníka. Obsahem právních služeb je vypořádání, resp. okomentování případných připomínek kupujícího k obsahu Kupní smlouvy a Smlouvy o advokátní úschově peněz podle žádosti a pokynů Zákazníka v jeho prospěch Advokátem nebo provedení připomínek ve prospěch Zákazníka v případě, že kupující trvá na vlastním vzoru Kupní Smlouvy nebo Smlouvy o advokátní úschově peněz (dále jen „Revize“).
  6. Ve Službě je zahrnuté jedno kolo Revize včetně následného zapracování do smluv.
  7. Případné další vypořádání, resp. okomentování případných připomínek k obsahu výše uvedených smluv dle žádosti a pokynů Zákazníka v jeho prospěch Advokátem není součástí služby. Zákazník si toto může individuálně doobjednat po dohodě s Provozovatelem.
 21. Asistované předání nemovitosti včetně převodu energií
  1. Na základě uzavřené Smlouvy o poskytovaných službách a zvolení Služby Provozovatel poskytne Zákazníkovi službu Asistované předání nemovitosti včetně převodu energií.
  2. Obsahem služby je příprava předávacího protokolu při převodu nemovitosti pro Zákazníka, příprava formulářů pro převod energií na nabyvatele nemovitosti a asistence Moovido experta při předávání nemovitosti. Energiemi se rozumí elektřina, plyn a voda.
  3. Provozovatel při poskytování služby vychází z údajů poskytnutých Zákazníkem. Zákazník je povinen poskytnout součinnost, zejména mít vyplněné v Moovido Manageru povinné parametry nemovitosti, dodavatele energií a informace o měřičích. Zákazník je povinen poskytnout Provozovateli údaje nezbytné pro převod odběratele energií (obvykle aktuální faktura či vyúčtování od dodavatelů)
  4. Termín předání nemovitosti je stanoven podle dohody se Zákazníkem a druhou stranou.
  5. Zákazník může ve výjimečných případech z objektivních důvodů zrušit domluvený termín nejpozději do 16:00 předcházejícího dne. V takovém případě bude domluven nový termín. V případě opakovaného zrušení termínu Zákazníkem, nebo neposkytnutí součinnosti k poskytnutí služby, nebo nezvolení termínu služby ani přes výzvu elektronickou poštou, povinnost poskytnout Službu zaniká. Uhrazená cena se nevrací.
  6. V případě zrušení domluveného termínu ze strany kupujícího má Zákazník nárok na další termín.
  7. Výstupem služby je/jsou:
   • předávací protokol, který Provozovatel poskytne zákazníkovi prostřednictvím služby Moovido Manager do 1 pracovního dne od předání nemovitosti.
   • Formulář/e na převod energií, který/é Provozovatel poskytne Zákazníkovi prostřednictvím služby Moovido Manager
   • asistence experta při předání nemovitosti

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto Zvláštní obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytovaných službách.
 2. Zákazník bere na vědomí, že tyto Zvláštní obchodní podmínky, mohou být v přiměřeném rozsahu Provozovatelem jednostranně změněny, doplňovány anebo zrušeny (dále jen „Jednostranná změna“). Provozovatel je povinen informovat Zákazníka, o Jednostranné změně nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny, a to buď prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty zadané Zákazníkem v rámci Objednávky nebo jinou vhodnou a dostupnou formou. Oznámení se má za doručené uplynutím třetího dne od jeho odeslání. V případě, že Zákazník nesouhlasí s Jednostrannou změnou dotčených dokumentů a/nebo Poskytovaných služeb, může vypovědět Smlouvu o poskytovaný službách, a to ve lhůtě do dne nabytí účinnosti Jednostranné změny. Účinnost předmětné Smlouvy v takovém případě končí dnem doručení výpovědi Provozovateli. Takto provedenou výpověď je možné adresovat Provozovateli buď na adresu nebo adresu elektronické pošty Provozovatele uvedenou v těchto Všeobecných obchodních podmínkách pro doručování. Pokud nebude ve stanovené lhůtě doručena Provozovateli výpověď Smlouvy o poskytovaných službách, má se za to, že Zákazník s Jednostrannou změnou bez výhrad souhlasí. Právo výpovědi Smlouvy o poskytování služeb za stanovených podmínek při Jednostranné výpovědi však nevznikne v případě, kdy došlo k Jednostranné změně v důsledku změny závazných právních předpisů, a/nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci.
 3. Po dobu, po kterou Provozovatel nebude schopen zcela či částečně dostát svým závazkům ze Zvláštních obchodních podmínek z důvodů existence okolností vylučujících odpovědnost, není v prodlení a není povinen plnit své povinnosti ze Smlouvy o poskytovaných službách a ze Zvláštních obchodních podmínek. Zákazník není oprávněn po tuto dobu a z těchto důvodů odstoupit od smlouvy a nemá nárok na náhradu škody ani úhradu jiných sankcí.
 4. Neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení těchto Zvláštních obchodních podmínek, ať již celého nebo jen jeho části, nemá vliv na účinnost nebo platnost zbytku těchto Zvláštních obchodních podmínek.
 5. Veškeré spory, nároky nebo jakékoli neshody vyplývající z těchto Zvláštních obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi, které budou předmětem sporu mezi stranami (včetně otázek vztahujících se k jejich platnosti, účinnosti a výkladu), budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice, přičemž místně příslušným bude obecný soud Provozovatele.
 6. Tyto Zvláštní obchodní podmínky se řídí českým právem, a to bez ohledu na ustanovení jeho kolizních norem. V rozsahu neupraveném těmito Zvláštními obchodními podmínkami, Všeobecnými obchodními podmínkami a Smlouvou o poskytovaných službách se tyto Zvláštní obchodní podmínky řídí, v rozsahu maximálně přípustném, občanským zákoníkem.
 7. Veškerá komunikace mezi Provozovatelem, Poskytovatelem i Zákazníkem probíhá v českém jazyce.
 8. Veškeré výstupy ze služeb, tzn. dokumenty, formuláře, protokoly, reporty o provedení služeb, vzory smluv i jejich revize jsou poskytovány v českém jazyce, stejně tak jako webové rozhraní Moovido Manager a ostatní části webu www.moovido.cz


Tyto Zvláštní obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01. 07. 2018