ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SPOLEČNOSTÍ Moovido s.r.o.

1. Úvod

Toto směrnice je věnována tématu ochrany osobních údajů v návaznosti na platnost obecného nařízení o ochraně osobních údajů fyzických osob neboli GDPR (General Data Protection Regulation).

Obecné obchodní zásady společnosti Moovido s.r.o. (dále jen Společnost) vyjadřují náš závazek usilovat o ochranu osobních údajů našich zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. Tato pravidla uvádějí, jak bude tento závazek implementován a postavení společnosti v roli správce osobních údajů.

2. Zásady a pravidla ochrany osobních údajů

Ochranu Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů považujeme za významnou záležitost a věnujeme jí zvláštní pozornost. Naše politika ochrany osobních údajů je v souladu se zákonnými ustanoveními a s našimi pravidly chování, která se vztahují na celou společnost.

Klademe důraz na spolupráci se společnostmi, které dodržují pravidla a zákonná ustanovení a svou činnost provádí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů. Více o zpracovatelích a příjemcích níže.

Zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a interními pravidly společnosti. Společnost organizuje a poskytuje zaměstnancům školení o pravidlech a dalších závazcích týkající se bezpečnosti a ochrany dat a stejně tak dochází k interním auditům pro kontrolu dodržování těchto pravidel a zásad při práci s osobními údaji. Přístupy k osobním údajům jsou řízené a založené na právech jednotlivých zaměstnanců tak, jak je nezbytně nutné pro práci.

Název Popis Typ cookie
JSESSIONID Tento cookie je používán externím serverem, který poskytuje mapová data. Ukládá „Session ID“, které spojuje více spolu souvisejících dotazů na server a přiřazuje jim relaci. Typ 1, typ 4
cookiePolicy Tento cookie indikuje, že jste souhlasili s použitím cookies na našem webu. Je nastaven automaticky po zavření vyskakovacího okna s informacemi o použití cookies. Typ 2
s_cc Tento cookie ukazuje, že jsou ve Vašem prohlížeči aktivovány cookies Typ 3
session Tento cookie zabraňuje opakovanému zobrazování uvítací sekvence na naší úvodní stránce Typ 3
s_campaign
s_var_1
Tento cookie uloží parametr csref z kampaně, aby se zabránilo dvojitému počítání - po dobu návštěvy webové stránky Typ 3
omniture_optout Tento cookie ukládá informace o tom, zda je přípustné, aby se analyzovalo chování návštěvníka. Typ 4
facdd
facdl
facdo
facdone
facdp
facps
Tyto cookies ukládají informace o vlastnostech a funkcích použitého koncového zařízení pro optimální zobrazení webové stránky moovido.cz Typ 2
referal Tento cookie pomáhá s identifikaci předchozího zdroje návštěv Typ 1
previousURL Tento cookie ukládá předchozí navštívenou stránku Typ 1
Google Analytics Tento cookie nám pomáhá s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu Podmínky služby Google Analytics Typ 3
Smartlook a
Smartsupp
Tyto cookies nám pomáhají s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu a komunikaci s klienty Podmínky služby Smartlook a Smartsupp Typ 3
Google Optimize Tento cookie používáme k vyhodnocováním úspěšnosti a zlepšování Podmínky služby Google Optimize Typ 3
Facebook audience Používáme Facebook k cílení reklamy Podmínky služby Facebook Typ 3
  • Vyhodnocování uživatelských dat; používání analytických nástrojů
  • Chtěli bychom obsahy našich webových stránek cíleně přizpůsobit Vašim zájmům a tím zlepšit naši nabídku pro Vás. Abychom rozpoznali uživatelské preference a obzvláště oblíbené oblasti webových stránek, používáme následující analytický(é) nástroj(e): Google Analytics, Google Optimize, Smartlook, Smartsupp.
  • Při použití těchto analytických nástrojů lze data přenášet na servery umístěné v USA a zpracovávat je tam. Přitom prosím vezměte na vědomí následující: V USA z pohledu Evropské unie neexistuje "přiměřená úroveň ochrany" pro zpracování osobních údajů v souladu s normami EU. Tato úroveň ochrany však může být pro jednotlivé společnosti nahrazena certifikací podle takzvaného „Štítu EU-USA na ochranu soukromí“.
  • Pokud nechcete, abychom shromažďovali a vyhodnocovali informace o vaší návštěvě na našich webových stránkách pomocí uvedených analytických nástrojů, můžete to do budoucna kdykoliv odmítnout („Opt-Out“).Vaše odmítnutí implementujeme nastavením souboru cookie opt-out ve vašem prohlížeči. Tento soubor cookie slouží výhradně k identifikaci vaší námitky. Mějte prosím na paměti, že cookie opt-out je z technických důvodů funkční pouze v prohlížeči, v němž byl nastaven. Pokud cookies vymažete nebo použijete jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte opt-out provést znovu.
  • Níže najdete informace o poskytovatelích analytických nástrojů, které používáme, a příslušnou možnost Opt-Out:
   • Google Inc. („Google“): Google je certifikován podle Štítu EU-USA na ochranu soukromí. Můžete zabránit přenosu svých dat a jejich shromažďování a zpracování společností Google. O tom Google informuje na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
   • 3. Kategorie a rozsah zpracovávaných dat

    S ohledem na ochranu osobních údajů omezujeme zpracování osobních dat na údaje, které jsou přiměřené a relevantní pro příslušný obchodní účel. Jsou to osobní údaje pro identifikaci a komunikaci s Vámi a zvláštní kategorie osobních údajů, které jsou potřebné pro naší obchodní činnost v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.

    • 3.1. Kategorie osobních údajů

     V rámci našich činností shromažďujeme osobní údaje zákazníků, obchodních partnerů či dodavatelů za účelem jedinečné identifikace osoby. Jsou to:

     • vaše jméno,
     • vaše adresa,
     • vaše e-mailová adresa,
     • vaše telefonní číslo,
     • vaše bankovní číslo účtu,
     • IČ/DIČ
     • fakturační adresa


     O uchazečích o zaměstnání a zaměstnancích shromažďujeme osobní údaje v souladu s místními platnými zákony. Jsou to například:

     • vaše jméno,
     • vaše adresa,
     • vaše e-mailová adresa,
     • vaše telefonní číslo,
     • vaše pohlaví,
     • vaše bankovní číslo účtu,
     • vaše datum narození,
     • číslo vašeho identifikačního dokumentu
     • kartu pojišťovny
     • rodinné příslušníky
     • penzijní pojištění
     • životní pojištění
     • exekuční výměry
    • 3.2. Zvláštní kategorie osobních údajů

     Společnost zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé osobní údaje“). Citlivým osobním údajem jsou údaje vypovídající o:

     • politických názorech (v případě, že jste politicky exponovaná osoba ve smyslu §4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) a dále:
     • potvrzení o zdravotní způsobilosti (dle zákona 262/2006 Sb. a 258/2000 Sb.)
    • 3.3. Doba zpracování

     S vašimi osobními údaji pracujeme:

     • po dobu stanovenou zejména podle obecných a speciálních promlčecích lhůt podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
     • po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinnosti vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10let od ukončení smluvího vztahu)
     • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
     • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu


     Po ukončení stanoveného období pro zpracování a uchování osobních dat budou Vaše údaje bezpečně vymazány nebo zničeny, anonymizovány nebo převedeny do archivu.

    • 3.4. Zdroj dat

     Data, která zpracováváme, získáme převážně od subjektu osobních údajů. Můžeme se však o Vás dozvědět i z jiných zdrojů, abychom se ujistili, že to, co o Vás víme, je pravdivé a úplné.

     Zpracováváme osobní údaje, které nám jsou sděleny při uzavření smlouvy a v průběhu jejího trvání přímo s Vámi nebo, s Vaším souhlasem. V případě navázání nového obchodního vztahu zpracováváme Vaše osobní údaje sdělené při uzavření smlouvy Vámi.

     Pokud jste naším zaměstnancem nebo uchazečem o zaměstnání, zdrojem dat mohou být reference od bývalých zaměstnavatelů či reference z internetových zdrojů, například sociálních sítí jako LinkedIn nebo jiné pracovní portály. Vaše osobní údaje a stejně tak citlivá osobní data můžeme získat za účelem plnění závazku ze smlouvy.

     Dále zpracováváme osobní údaje legálně získané z veřejných rejstříků nebo při součinnosti s vládními orgány a institucemi (ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Ke zpracování osobních údajů může dojít i v případě poskytnutí Vašich dat od třetí osoby,

     které jste poskytl souhlas nebo přímo plnou moc k tomuto účelu. Informace můžeme doplnit i o Vámi zveřejněná data z veřejně dostupných zdrojů

   • 4. Účely zpracování osobních údajů

    Společnost zpracovává osobní pouze v rozsahu nezbytném pro plnění příslušného obchodního účelu. Osobní údaje mohou být zpracovány za jedné nebo více následujících okolností:

    • 4.1. Legitimní účely zpracování

     Jednáte-li s naší společností jako zákazník, obchodní partner či dodavatel, požádáme Vás o poskytnutí osobních údajů pro následující účely:

     • uzavírání, správa a plnění smluv,
     • řízení vztahů, poskytování (on-line) služeb a kontaktů,
     • plnění právních a regulačních povinností.

    • Jste-li uchazeč o zaměstnání nebo bývalý či stálý zaměstnanec, dochází ke zpracování Vašich osobních údajů pro následující účely:

     • plnění pracovní smlouvy, smluvních závazků a řízení lidských zdrojů,
     • interní řízení včetně hodnocení organizace nebo firemní kultury,
     • zdraví a spokojenost zaměstnanců,
     • detekce podvodů, prevence,
     • plnění právních a regulačních povinností,
     • ochrana životně důležitých zájmů zaměstnanců,
     • analýza profilů zaměstnanců,
     • přijetí a obsazení volných pracovních míst, vč. bývalých zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání.
    • 4.2. Souhlas

     Pokud nejde o žádnou z variant dle odst. 4.1. nebo bude souhlas vyžadován jiným zákonným požadavkem, bude souhlas získán od vlastníka osobních údajů před jejich zpracováním. Při udělení souhlasu Vám sdělíme následující informace:

     • účely zpracování, pro které je požadován souhlas,
     • naše kontaktní údaje jakožto správce osobních údajů,
     • Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

     Je-li zpracování přiměřeně nezbytné k vyřízení požadavku, je souhlas subjektu údajů předpokládán (například návštěva webové stránky, využití aplikací společnosti, osobní návštěva nebo účast na společenské akci).

     Souhlas by měl být svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným svolením subjektu údajů ke zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a to v podobě písemného prohlášení, učiněného i elektronicky, nebo ústního prohlášení.

     Subjekt údajů má právo odmítnout nebo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

   • 5. Práva subjektů údajů

    S platností obecného nařízení o ochraně osobních údajů vzniká subjektům osobních údajů právo na:

     • informace a přístup k osobním údajům,
     • přenositelnost údajů,
     • omezení zpracování,
     • opravu a výmaz osobních údajů,
     • informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování,
     • vznést námitku,
     • vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování.

    • Role, ve kterých můžeme evidovat Vaše osobní údaje a určit jednoznačnou identifikaci Vaší osoby, jsou:

     • jste náš klient – zájemce o naše služby,
     • jste náš dodavatel – poskytovatel služby a technické podpory, zpracovatel dílčích procesů,
     • jste náš zaměstnanec – stálý a bývalý zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání.


     Dále Vás chceme upozornit, že při uplatnění Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů může dojít k určitému omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.

    • 5.1. Uplatnění práv klienta a obchodního partnera

     Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti na naší adrese: Šaldova 425/12, Praha 8, 186 00 Praha, nebo na elektronické adrese: gdpr@moovido.cz

     Žádost lze akceptovat v případě jednoznačné identifikace osoby, a to písemnou i elektronickou formou. V opačném případě Vás požádáme o dodání dodatečných podkladů pro správnou identifikaci Vaší osoby.

     Informace a přístup k osobním údajům

     V případě, že získáme Vaše osobní údaje ke zpracování přímo od Vás, jsme povinni Vám sdělit následující:

     • totožnost a kontaktní údaje společnosti,
     • účely zpracování, pro které jsou osobní údaje získány, a právní základ pro zpracování,
     • oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že jsou tyto zájmy nadřazené nad zájmy a právy subjektu údajů
     • případné příjemce osobních údajů a úmysl, předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
     • dobu, po kterou budou údaje používány, příp. uloženy,
     • výčet Vašich práv včetně práva podat stížnost,
     • zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, tedy kdy dochází ke zpracování dat na základě zákona a kdy na základě Vašeho souhlasu
     • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování


     V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, jsme povinni Vám navíc poskytnout informace, o jakou kategorii dotčených osobních údajů se jedná a zdroj, ze kterého byly data přijata.

     Vždy, pokud to jako vlastník údajů požadujete, Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů ve chvíli, kdy jim byly Vaše údaje zpřístupněny.

     Přenositelnost

     Jako Subjekt osobních údajů máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytl, ve strukturované podobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte, jako subjekt osobních údajů, právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos osobních dat je možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo smlouvy a jsou zpracovávána automatizovaně.

     Toto právo nelze uplatnit na zpracovaná data pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Při přenosu dat nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

     Omezení zpracování

     Jako subjekt údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů v případě, že:

     • popřete přesnost osobních údajů,
     • máte podezření na protiprávní zpracování osobních údajů, ale odmítáte výmaz těchto osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití,
     • již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy jako subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
     • vznesete námitku proti zpracování – zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k ověření, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.


     Chceme Vás upozornit, že v případě žádosti o omezení zpracování Vašich osobních údajů může dojít k omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.

     Oprava a výmaz osobních dat

     Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se Vás týkají. Opravu Vašich osobních údajů máte možnost provést zasláním žádosti na naše kontaktní údaje.

     Právo na výmaz neboli právo být zapomenut máte možnost uplatnit v případě, že:

     • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny a zpracovávány,
     • odvoláte souhlas, na jehož základě údaje zpracováváme, a neexistuje další právní důvod pro zpracování,
     • jsou osobní údaje zpracovány protiprávně,
     • osobní údaje byly shromážděny za podmínek udělení souhlasu dítěte v souvislosti se službami informační společnosti


     V případě, že dojde k uplatnění práva na výmaz osobních údajů, které byly námi zveřejněny či předány třetím stranám, přijímáme potřebné kroky ke kontaktování všech příjemců Vašich osobních údajů a sdělení, aby vymazali veškeré odkazy. Vaše právo na výmaz lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

     Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

     Budeme Vás informovat o opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

     Právo vznést námitku

     Právo vznést námitku můžete pouze v určitých specifických případech, a to pokud jde o:

     • zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci anebo pro účely našich oprávněných zájmů či zájmy třetí strany (vč. profilování),
      • V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Pokud nebudou naše důvody převažovat nad Vašimi zájmy a právy, nebo se nebude jednat o důvod určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování osobních údajů přerušeno.
     • zpracování pro účely přímého marketingu (vč. profilování),
      • V případě, že vznesete námitku a nepřejete si, aby Vaše údaje byly dále zpracovávány pro tento účel, není potřeba uvádět důvody pro ukončení. Po obdržení námitky přestáváme Vaše údaje pro tento účel používat. Pokud však příslušné údaje zpracováváme rovněž pro jiný účel na základě jiného právního základu, takové zpracování není námitkou dotčeno.
     • zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
      • V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Právo lze uplatnit, pouze pokud se nejedná o zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.


     Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování

     Jako vlastník osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Jedná se o ochranu před potenciálně nepříznivým rozhodnutím, které by mohlo být přijato bez lidského zásahu.

     Tímto Vám potvrzujeme, že podle zákonných definic nedochází v naší společnosti k automatizovanému rozhodování včetně profilování

     5.1.1. Děti – uplatnění práv nezletilých a zastoupení

     V případě poskytování informačních služeb nezletilému je souhlas dítěte pro zpracování jeho osobních údajů považován za zákonný, dosáhlo-li dítě nejméně věku 13 let. Souhlas dítěte mladšího 13 let je nutno vyjádřit nebo schválit zákonným zástupcem (osoba s rodičovskou zodpovědností k dítěti).

     Výše uvedené se nevztahuje na obecné smluvní právo členských států, například pravidla týkající se platnosti, uzavírání nebo účinků smlouvy vzhledem k dítěti.

    • 5.2. Uplatnění práv dodavatele

     Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti na naší adrese: Šaldova 425/12, Praha 8, 186 00 Praha, nebo na elektronické adrese: gdpr@moovido.cz

     V případě, že je náš smluvní vztah založen na dohodě s Vaším zaměstnavatelem, vystupujeme v tomto vztahu v roli zpracovatele Vašich osobních údajů. Pro uplatnění Vašich práv je nutno se obrátit na Vašeho zaměstnavatele jako správce osobních údajů, který nám poskytne případné bližší informace o zpracování osobních údajů.

     Pokud jste samostatně výdělečná osoba, se kterou spolupracujeme na základně smluvního vztahu, jsme v tomto případě správci Vašich osobních údajů a lze u nás uplatnit svá práva.

     Informace a přístup k osobním údajům

     V případě, že získáme Vaše osobní údaje ke zpracování přímo od Vás, jsme povinni Vám sdělit následující:

     • totožnost a kontaktní údaje společnosti,
     • účely zpracování, pro které jsou osobní údaje získány, a právní základ pro zpracování,
     • oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že jsou tyto zájmy nadřazené nad zájmy a právy subjektu údajů
     • případné příjemce osobních údajů a úmysl, předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
     • dobu, po kterou budou údaje používány, příp. uloženy,
     • výčet Vašich práv včetně práva podat stížnost,
     • zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, tedy kdy dochází ke zpracování dat na základě zákona a kdy na základě Vašeho souhlasu
     • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování


     V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, jsme povinni Vám navíc poskytnout informace, o jakou kategorii dotčených osobních údajů se jedná a zdroj, ze kterého byly data přijata.

     Jako náš dodavatel služeb máte právo na informace a přístup k údajům, které Vám budou poskytnuty v okamžik sepsání smlouvy při sběru osobních údajů. Stejně tak Vám budou poskytnuty informace po opravě, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Ve všech a jiných případech Vám poskytneme informace nejpozději do jednoho měsíce od nastalé skutečnosti

     Přenositelnost

     Subjekt osobních údajů má právo získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturované podobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte, jako subjekt osobních údajů, právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos osobních dat je možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo smlouvy a jsou zpracovávána automatizovaně.

     Toto právo nelze uplatnit na zpracovaná data pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

     Při přenosu dat nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

     Omezení zpracování

     Jako subjekt údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů v případě, že:

     • popřete přesnost osobních údajů,
     • máte podezření na protiprávní zpracování osobních údajů, ale odmítáte výmaz těchto osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití,
     • již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy jako subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
     • vznesete námitku proti zpracování – zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k ověření, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.


     Chceme Vás upozornit, že v případě žádosti o omezení zpracování Vašich osobních údajů může dojít k omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.

     Oprava a výmaz osobních dat

     Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se Vás týkají. Opravu Vašich osobních údajů máte možnost provést zasláním žádosti na naše kontaktní údaje.

     Právo na výmaz neboli právo být zapomenut máte možnost uplatnit v případě, že:

     • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny a zpracovávány,
     • odvoláte souhlas, na jehož základě údaje zpracováváme, a neexistuje další právní důvod pro zpracování,
     • jsou osobní údaje zpracovány protiprávně,
     • osobní údaje byly shromážděny za podmínek udělení souhlasu dítěte v souvislosti se službami informační společnosti


     V případě, že dojde k uplatnění práva na výmaz osobních údajů, které byly námi zveřejněny či předány třetím stranám, přijímáme potřebné kroky ke kontaktování všech příjemců Vašich osobních údajů a sdělení, aby vymazali veškeré odkazy.

     Vaše právo na výmaz lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

     Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

     Vždy, pokud to jako vlastník údajů požadujete, Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů ve chvíli, kdy jim byly Vaše údaje zpřístupněny. Dále vás budeme informovat opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

     Právo vznést námitku

     Právo vznést námitku můžete pouze v určitých specifických případech, a to pokud jde o:

     • zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci anebo pro účely našich oprávněných zájmů či zájmy třetí strany (vč. profilování),
      • V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Pokud nebudou naše důvody převažovat nad Vašimi zájmy a právy, nebo se nebude jednat o důvod určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování osobních údajů přerušeno.
     • zpracování pro účely přímého marketingu (vč. profilování),
      • V případě, že vznesete námitku a nepřejete si, aby Vaše údaje byly dále zpracovávány pro tento účel, není potřeba uvádět důvody pro ukončení. Po obdržení námitky přestáváme Vaše údaje pro tento účel používat. Pokud však příslušné údaje zpracováváme rovněž pro jiný účel na základě jiného právního základu, takové zpracování není námitkou dotčeno.
     • zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
      • V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Právo lze uplatnit, pouze pokud se nejedná o zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.


     Na právo vznést námitku (kromě posledního účelu zpracování) Vás výslovně upozorníme nejpozději v okamžiku první komunikace, a to zřetelně a odděleně od ostatních informací.

     Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování

     Jako vlastník osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Jedná se o ochranu před potenciálně nepříznivým rozhodnutím, které by mohlo být přijato bez lidského zásahu.

     Tímto Vám potvrzujeme, že podle zákonných definic nedochází vnaší společnosti k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

    • 5.3. Uplatnění práv zaměstnanců či uchazečů o zaměstnání

     Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti na naší adrese: Šaldova 425/12, Praha 8, 186 00 Praha, nebo na elektronické adrese: gdpr@moovido.cz

     V případě, že se stanete naším zaměstnancem, dochází ke sběru dat třetích osob. Třetí osobou jsou myšleni rodinní příslušníci, například údaje Vašich dětí pro uplatnění daňových úlev, údaje kontaktní osoby a další.

     Informace a přístup k osobním údajům
     V případě, že získáme Vaše osobní údaje ke zpracování přímo od Vás, jsme povinni Vám sdělit následující:

     • totožnost a kontaktní údaje společnosti,
     • účely zpracování, pro které jsou osobní údaje získány, a právní základ pro zpracování,
     • oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že jsou tyto zájmy nadřazené nad zájmy a právy subjektu údajů,
     • případné příjemce osobních údajů a úmysl, předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
     • dobu, po kterou budou údaje používány, příp. uloženy,
     • výčet Vašich práv včetně práva podat stížnost,
     • zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem,
     • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.


     V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, jsme povinni Vám navíc poskytnout informace, o jakou kategorii dotčených osobních údajů se jedná a zdroj, ze kterého byly data přijata.

     Jako náš stálý zaměstnanec máte právo na informace a přístup k těmto údajům, které Vám budou poskytnuty v okamžik platnosti pracovní smlouvy.

     Pokud Vás evidujeme pouze v roli uchazeče o zaměstnání, Vaše data nejsou po vypršení zájmu o zaměstnání dále zpracovávána jako strukturovaná data (jste systémově nedohledatelná osoba). Vaše osobní údaje a informace o Vás jsou uložené na pracovních portálech, skrze které jste odpovídal/a na naší pracovní nabídku, pouze po určitou dobu.

     Přenositelnost

     Subjekt osobních údajů má právo získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturované podobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte, jako subjekt osobních údajů, právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos osobních dat je možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo smlouvy a jsou zpracovávána automatizovaně.

     Toto právo nelze uplatnit na zpracovaná data pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

     Při přenosu dat nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

     Omezení zpracování

     Jako subjekt údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů v případě, že:

     • popřete přesnost osobních údajů,
     • máte podezření na protiprávní zpracování osobních údajů, ale odmítáte výmaz těchto osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití,
     • již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy jako subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
     • vznesete námitku proti zpracování – zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k ověření, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.


     Chceme Vás upozornit, že v případě žádosti o omezení zpracování Vašich osobních údajů může dojít k omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.

     Oprava a výmaz osobních dat

     Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se Vás týkají.

     Uchazeči o zaměstnání a bývalý zaměstnanci mohou vyžadovat opravu osobních dat kontaktováním personální manažerky na její kontaktní údaje. Jako náš zaměstnanec máte možnost provést opravu svých osobních údajů přímo vzaměstnaneckém systému s přiložením doplňujících podkladů, kdy po schválení personální manažerkou budou data aktualizována. Data lze též aktualizovat dle dohody s personální manažerkou individuálním způsobem.

     Právo na výmaz neboli právo být zapomenut máte možnost uplatnit v případě, že:

     • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny a zpracovány,
     • odvoláte souhlas, na jehož základě údaje zpracováváme, a neexistuje další právní důvod pro zpracování,
     • jsou osobní údaje zpracovány protiprávně,
     • osobní údaje byly shromážděny za podmínek udělení souhlasu dítěte v souvislosti se službami informační společnosti


     V případě, že dojde k uplatnění práva na výmaz osobních údajů, které byly námi zveřejněny či předány třetím stranám, přijímáme potřebné kroky ke kontaktování všech příjemců Vašich osobních údajů a sdělení, aby vymazali veškeré odkazy.

     Vaše právo na výmaz lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

     Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

     Vždy, pokud to jako subjekt údajů požadujete, Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů ve chvíli, kdy jim byly Vaše údaje zpřístupněny. Dále vás budeme informovat o opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

     Právo vznést námitku

     Právo vznést námitku můžete pouze v určitých specifických případech, a to pokud jde o:

     • zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci anebo pro účely našich oprávněných zájmů či zájmy třetí strany (vč. profilování),
      • V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Pokud nebudou naše důvody převažovat nad Vašimi zájmy a právy, nebo se nebude jednat o důvod určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování osobních údajů přerušeno.
     • zpracování pro účely přímého marketingu (vč. profilování),
      • V případě, že vznesete námitku a nepřejete si, aby Vaše údaje byly dále zpracovávány pro tento účel, není potřeba uvádět důvody pro ukončení. Po obdržení námitky přestáváme Vaše údaje pro tento účel používat. Pokud však příslušné údaje zpracováváme rovněž pro jiný účel na základě jiného právního základu, takové zpracování není námitkou dotčeno.
     • zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
      • V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Právo lze uplatnit, pouze pokud se nejedná o zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.


     Na právo vznést námitku (kromě posledního bodu zpracování) Vás výslovně upozorníme nejpozději v okamžiku první komunikace, a to zřetelně a odděleně od ostatních informací.

     Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování

     Jako subjekt osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Jedná se o ochranu před potenciálně nepříznivým rozhodnutím, které by mohlo být přijato bez lidského zásahu.

     Tímto Vám potvrzujeme, že podle zákonných definic nedochází vnaší společnosti k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

    • 5.4. Kontaktní údaje správce

     Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti na naší adrese: Šaldova 425/12, Praha 8, 186 00 Praha, nebo na elektronické adrese: gdpr@moovido.cz

     Žádost lze akceptovat v případě jednoznačné identifikace osoby.

     Vaše žádosti/stížnosti zpracujeme bez zbytečného odkladu a budeme Vás informovat o vyřízení do 30 dnů od obdržení žádosti/stížnosti.

   • 6. Převažující/nadřazené zájmy

    Některá práva a povinnosti společnosti Moovido s.r.o., mohou být nadřazená nad právy jednotlivců, pokud za daných konkrétních okolností existuje oprávněný zájem, který převažuje nad zájmem jednotlivce (přednostní zájem). Převažující zájem existuje, je-li třeba:

     • chránit oprávněné obchodní zájmy společnosti včetně
      • zdraví, bezpečnost nebo bezpečnost jednotlivců,
      • práva duševního vlastnictví, obchodního tajemství nebo jméno společnosti,kontinuity obchodních operací,
      • zachování důvěrnosti při navrhovaném prodeji, fúzi nebo akvizici podniku,
      • zapojení důvěryhodných poradců nebo poradců pro obchodní, právní, daňové nebo pojišťovací účely.
     • předcházet nebo vyšetřovat porušení zákona, a to skutečné nebo předpokládané na základě odůvodněných podezření (včetně spolupráce s např. PČR), smluv, nebo zásad naší společnosti,

   • 7. Přenos osobních údajů třetím stranám


    V rámci naší činnosti mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty:

     • zákonem daným subjektům, např. soudům, České národní bance, exekutorům nebo insolvenčním správcům,
     • dalším subjektům pro ochranu práv (např. soudům, smluvním lékařům, vyšetřovatelům, soudním komisařům apod.),
     • zpracovatelům, kteří zaručují technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů,
     • s vaším souhlasem spolupracujícím obchodním partnerům.


     Třetím stranám jsou předávány osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění obchodního účelu.

     Naše společnost spolupracuje pouze se zpracovateli, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo zákonné požadavky a aby byla zajištěna ochrana práv nejen našich klientů ale také zaměstnanců.

   • 8. Seznam subjektů, které mohou přijít do styku s Vašimi kontaktními údaji:

     • Správce
      • Moovido s.r.o., Šaldova 425/12, Praha 8, 186 00 Praha, IČO: 28902980
     • Zpracovatelé
      • NEECO s.r.o.,Šaldova 425/12, Praha 8, 186 00 Praha,
      • E-solutions, s.r.o., V Závětří 1478/6, 170 00 Praha,
      • orgány veřejné moci a soudy (zejm. při plnění našich zákonných povinností)
      • auditoři nebo jiné nezávislé osoby zajišťující plnění zákonných povinností
      • poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií
      • poskytovatelé služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, archivace, právní poradenství, správa pohledávek apod.)
      • poskytovatelé zdravotních služeb (při šetření pojistných událostí
      • ProfiSMS s.r.o.
      • externí dodavatelé za účelem plnění služeb Homestaging, Profesionální fotografie apod. – viz Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky služeb)
      • externí dodavatelé společnosti Moovido – advokátní kancelář
   • 9. Pravidla pro přenos údajů mimo Evropskou unii

    Tento článek stanoví další pravidla pro předávání osobních údajů třetím stranám se sídlem v zemi, u které se nepředpokládá poskytnutí adekvátní úrovně ochrany osobních údajů (země s nevhodným stavem).

    Osobní údaje mohou být převedeny na třetí stranu, která se nachází v zemi s nevhodným statusem, pouze pokud:

     • mezi společností Moovido s.r.o., a příslušnou třetí stranou byla uzavřena smlouva, která poskytuje záruky, že třetí strana bude dodržovat obdobnou úroveň ochrany, jaká je stanovena v naší společnosti,
     • třetí strana byla certifikována podle kodexu chování nebo certifikačního programu, který je uznán podle platných právních předpisů, za poskytnutí “přiměřené” úrovně ochrany údajů,
     • třetí strana zavedla závazná korporátní pravidla nebo podobný mechanismus kontroly převodu osobních dat, který poskytuje patřičné záruky podle platných právních předpisů,
     • převod je nezbytný pro uzavření nebo plnění smlouvy uzavřené v zájmu jednotlivce mezi Moovido s.r.o., a třetí stranou,
     • převod je nezbytný pro plnění smlouvy se zákazníkem, dodavatelem nebo obchodním partnerem, nebo na žádost zákazníka, dodavatele nebo obchodního partnera před přijetím smlouvy,
     • převod je nezbytný k ochraně životně důležitého zájmu jednotlivce,
     • převod je nezbytný pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
     • převod je nezbytný k uspokojení závažného důvodu veřejného zájmu,
     • převod je vyžadován jakýmkoli zákonem, kterému společnost podléhá


    V rozsahu povoleném zákonem výše uvedené poslední tři body vyžadují předchozí souhlas vedení společnosti

   • 10. Sledování a dodržování právních norem

    V naší společnosti jsou prováděny interní audity procesů a postupů, které obsahují zpracování osobních údajů, za účelem dodržování stanovených zásad a pravidel.

    Za společnost Moovido s.r.o.

    V Praze dne 01.07.2018

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to písemně na adresu Správce nebo zasláním e-mailu na adresu gdpr@moovido.cz